Prisområder for strøm i Norge

I Norge har vi såkalte prisområder for strøm. Det vil si at landet er delt inn i fem ulike geografiske soner, hvor prisene til tider kan være svært ulike. Her forklarer vi hva disse prisområdene er, og hvorfor vi har dem.

Hva er prisområder for strøm

Et prisområde for strøm er et bestemt geografisk område. Vi har fem slike prisområder i Norge. Strømnettet innad i dette prisområdet er sammenkoblet. På den måten flyter produsert strømmengde innad i det enkelte området.

Da utjevnes prisen innenfor dette prisområdet, etter tilgang og etterspørsel i nettopp det geografiske området.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Hvilken sone du tilhører vil påvirke prisen du må betale for strøm, og prisen kan variere mye.

Hvorfor har vi prisområder for strøm

Kraftsystemet i Norge er i all hovedsak værbasert. Det meste av strømmen vi forbruker kommer fra vannkraft. Derfor varierer kraftproduksjonen mye i ulike perioder.

Kraftproduksjonen og kraftforbruket foregår forskjellige steder. Det kobles sammen gjennom et strømnett. Hvor Statkraft produserer strøm i Norge, kan du se på deres nettsider. Noen steder fraktes strømmen langt gjennom en enorm infrastruktur av strømnett, før den når forbrukeren.

Det er ikke kapasitet nok i strømnettet til at strømmen kan flyte fritt i hele landet, og dermed utjevne forskjellene i hele Norge i alle situasjoner. Derfor har strømnettet blitt delt inn i fem ulike prisområder.

Vannkraften, som elektrisiteten produseres fra, er også ulikt fordelt i landet. Noen steder produseres det svært mye, mens andre områder har lite utbygd kraftproduksjon.

Hvordan varierer strømpriser mellom områdene

Strømpriser kan dermed variere mye mellom de ulike sonene. Til tider har vi for eksempel sett store ulikheter fra nord til sør i landet. Det skyldes da forskjeller i kraftsituasjonen i regionene. Strømmen kan ikke flyte fritt mellom regionene. Det overføres likevel noe kraft mellom regionene, gjennom det såkalte transmisjonsnettet.

Noen steder er det relativt bra overføringskapasitet, mens det er mindre andre steder. Dette skyldes kapasitetsbehovet man har hatt historisk, samt behovet man ser for seg på lengre sikt.

Ifølge Statnett forventer de nemlig ikke at det over tid til være så markante prisforskjeller.

De forklarer videre at prisområdene er et godt redskap for å utnytte energiressursene i Norge på en effektiv måte, og at det bidrar til forsvarlig drift av strømsystemet. Det ses også på som en god måte å varsle markedet om både knapphet og overskudd av kraft.

Statnett ser det slik at prisene de ulike stedene er gode indikatorer på hvor det kan være fornuftig å øke eller redusere kraftproduksjonen, samt redusere forbruk.

Prisområdene er etablert for å kunne utnytte kraftressursene best mulig. Dessuten er det begrenset kapasitet til å overføre strøm mellom prisområdene.

Hva er de forskjellige prisområdene

Du ulike prissonene har blitt definert ut ifra flere forskjellige faktorer. Likevel er flaskehalser den viktigste enkeltfaktoren. Det vil si der hvor det er liten kapasitet på å overføre strøm fra et sted til et annet i transmisjonsnettet.

Prisområdene for strøm i Norge er:

  • Østlandet – NO1
  • Sørlandet – NO2
  • Midt-Norge – NO3
  • Nord-Norge – NO4
  • Vestlandet – NO5

Det finnes også prissoner for strøm i andre land. I Sverige har de fire prisområder, mens Danmark har to. Imidlertid har ikke Finland delt inn sitt strømnett i prissoner.

Ifølge Statnett ville det vært behov for langt mer strømnett dersom vi ikke hadde prissoner for strøm. De sammenligner det med veinettet. Dersom vi skulle hatt et felles strømnett for hele Norge, måtte det blitt bygget ut like mye som om hele veinettet skulle bli bygget ut til å ta unna ferietrafikken til alle tider av året og gjennom hele døgnet.

Slik finner du ditt prisområde for strøm

Statnett har et kart over prisområdene for strøm i Norge. Der kan du gå inn og se hvilken region du tilhører. Også flere av strømselskapene, blant annet Glitre Energi, har kart på internett, som viser prisområdene i detalj.

Imidlertid må du ta kontakt med ditt lokale nettselskap for å få nøyaktig informasjon om hvilket prisområde du tilhører. Det er fordi de kjenner til hvilket prisområde strømmen de leverer kommer fra.

Tips: Se også vår artikkel hvor vi forklarer hva strøm er: bestestrøm.no/hva-er-strøm

Svært ulik strømpris nord og sør i Norge

I Norge har vi opplevd svært ulik pris fra nord til sør. Mens det var rekordhøye priser i Sør-Norge, holdt prisen seg lav i nord. I noen perioder var den også høy i nord, men det var langt kortere perioder enn i sør.

Statnett poengterer imidlertid at det historisk sett har vært temmelig jevn pris i Norge. Dermed har det heller ikke vært sett som et stort behov å bygge ut transmisjonsnettet for strømoverføring mellom landsdelene.

Samtidig er det norske og det svenske kraftnettet godt integrert. Overføring fra nord til sør har derfor i stor grad gått gjennom Sverige.

Strømpris i Norden

Kapasitet og etterspørsel i det norske markedet blir dermed også betydelig påvirket av Sverige. Som en del av Nord Pools marked, og med flere utenlandskabler, har det norske markedet i økende grad blitt påvirket av etterspørselen i Norden og Europa for øvrig.

Norge er koblet til resten av Norden og Europa gjennom kraftkabler. Prisen på strøm i Norge blir dermed også påvirket av prisnivået i landene rundt oss.

Det planlegges mer kapasitet

Strømnettet i Norge er stadig under utbygging og forbedring. Bare de ti siste årene har det blitt bygget 2 000 km med nye høyspentledninger. I tillegg har mange stasjoner i transmisjonsnettet blitt forbedret. Dette er et kontinuerlig arbeid, som også vil fortsette i årene fremover.

Det jobbes kontinuerlig med drift og videre utbygging av kraftnettet i Norge. Det inkluderer også arbeid for å bygge ut kapasiteten for overføring mellom prisområdene.

Ifølge Statnett vil det bli brukt opptil 100 milliarder kroner på drift og utbygging av strømnettet i Norge frem mot år 2030.

I dette arbeidet ligger det også planer om å forbedre kapasiteten for strømflyt mellom prisområdene.

Arbeid med å øke kapasiteten mellom Midt-Norge og Vestlandet, med en ny forbindelse, har allerede startet. I tillegg planlegges en økning i kapasiteten sørover i Norge. Det vil gå gjennom Gudbrandsdalen, og sørover mot Oslo.

Begge disse prosjektene, og andre, vil bidra til at dagens flaskehalser i nettet blir mindre.

Slike prosjekter vurderes også hele tiden opp mot hva man forventer av endringer i forbruk og produksjon. Utbygging av strømnettverk, inkludert transmisjonsnettet, medfører store kostnader. Det fører også til store naturinngrep. Dette er forhold som også tas med i vurderingen av videre utbygging av transmisjonsnettet.

Statnett viser til at deres analyser estimerer at det vil være høyere priser i sør enn nord i landet også i de nærmeste årene fremover. De anslår likevel at økt forbruk i nord og økt kraftproduksjon i sør, over tid vil utjevne forskjellene noe.

De forventer også at nettforsterkninger i hele Norden vil bidra til å gjøre prisene jevnere. Samtidig utelukker de ikke fremtidige behov for å bygge ut transmisjonsnettet ytterligere.

Oppsummert

Norge er delt inn i fem geografiske prisområder. Det er:

  • Østlandet
  • Sørlandet
  • Midt-Norge
  • Nord-Norge
  • Vestlandet

Det er begrenset kapasitet på overførsel av strøm mellom disse områdene, men den bygges for tiden noe ut. Siden det er ulik mengde etterspørsel og produksjon i de forskjellige områdene, varierer prisen til tider mye mellom dem. Samtidig forventer Statnett at prisene vil bli jevnere på lengre sikt.