Dette påvirker dagens strømpris

Strømprisene endrer seg time for time og fra dag til dag. Vi forteller deg hva som påvirker dagens strømpris, og hvorfor strømprisene er forskjellige i ulike deler av landet.

Generelt om endringer i dagens strømpris

Strømprisen er markedsstyrt, og når etterspørselen øker, stiger også prisnivået. Det er noe vi erfarer hver vinter når mange bruker strøm til oppvarming av bolig.

Energi er ferskvare og er dermed ikke egnet for lagring. Den må rett og slett brukes i samme sekund som den produseres. Elektrisk energi omsettes på den nordiske strømbørsen Nord Pool. Her selges det strøm fra kraftselskapene til strømleverandørene, som igjen leverer strømmen til forbrukerne.

Nord Pool er ikke bare en strømbørs for de nordiske landene, men benyttes også av mange andre land i Nord-Europa.

Strømprisene trer i kraft dagen etter at de er fastsatt. Strømbørsen får informasjon fra kraftleverandørene og kraftprodusentene om hvor mye strøm som skal fraktes neste dag til de forskjellige områdene. Hver dag kl. 13.00 publiserer Nord Pool strømprisene for påfølgende dag.

I Norge er det Statnett som har ansvar for å koordinere driften av landets kraftsystem. Statnett er eid av Olje- og energidepartementet, og er også ansvarlig for å bygge og vedlikeholde det norske kraftsystemet.

Hvilke forhold påvirker dagens strømpris?

Vi skal se litt nærmere på hvilke faktorer som påvirker strømprisene. Det er et ganske sammensatt system der mange ulike elementer spiller inn.

1. Tilbud og etterspørsel 

Først og fremst styres dagens strømpris av tilbud og etterspørsel. Prisene varierer time for time fordi etterspørselen endrer seg i løpet av døgnet.

Strømprisen er dyrest i tidsrommet på morgenen mellom kl. 07.00 og kl. 10.00, og om ettermiddagen mellom kl. 17.00 og kl. 20.00. Det skyldes at det generelle strømforbruket i Norge er på sitt høyeste i disse tidsrommene. Høy etterspørsel fører til økte strømpriser.

Billigst mulig strømpris er vanligvis mellom kl. 02.00 og kl. 05.00 om natten, da etterspørselen er lav. Personer som har elbil oppfordres derfor til å lade bilen i dette tidsrommet.

2. Årstid 

Også årstiden påvirker dagens strømpris. Sommerstid er etterspørselen etter elektrisk energi lav, og strømprisene synker. Høst- og vinterstid stiger strømprisene, fordi etterspørselen etter strøm til oppvarming av boliger på denne tiden er svært høy.

Det kan være vanskelig å redusere strømforbruket i den kalde årstiden, da stadig flere bruker elektrisk energi til å varme opp sin bolig.

Energiøkonomiske tiltak kan imidlertid hjelpe noe. Det kan for eksempel være å redusere innetemperaturen om natten. Et annet tiltak kan være å senke eller skru av temperaturen i rom du vanligvis ikke bruker og lukke døren. Mer omfattende tiltak er å etterisolere boligen eller investere i en varmepumpe.

Video som forklarer strømprisen

3. Klima, vær og vind 

I Norge brukes det først og fremst vannkraft til å produsere strøm. Er vannstanden i kraftmagasinene lav og etterspørselen høy, vil dagens strømpris settes høyt. Nedbør og snøsmelting fører til at vannmagasinene fylles opp, og i et slikt tilfelle vil prisen på elektrisk energi bli redusert.

De senere år har det vært uvanlig tørre somre på Østlandet og Sørlandet. Det har gitt mindre vann i magasinene som har bidratt til at kraftproduksjonen i disse områdene har blitt redusert.

Også vindmengden kan påvirke dagens strømpris. Det skyldes at Norge benytter  noe vindkraft til produksjon av elektrisk energi. I 2022 hadde vi 22 vindkraftverk som utgjorde rundt 8% av landets totale kraftproduksjon. Lite vind gir lavere kraftproduksjon som igjen kan føre til økte strømpriser.

4. Det internasjonale strømmarkedet 

Lite vann i kraftmagasinene gir høyere strømpriser. Det er fordi kraftproduksjonen må reduseres til tross for høy etterspørsel.

Siden Norge er en del av et større kraftmarked, vil strømprisene i andre europeiske land bidra til å påvirke dagens strømpris også her hjemme. Det skjer enten direkte eller indirekte. Hele 19 europeiske land kjøper og selger strøm på strømbørsen Nord Pool, og børsen omsetter rundt 85% av Europas strømforbruk.

Prisene på kull og gass i Europa er en viktig faktor som påvirker strømprisene i Norge. Det brukes gass og kull til strømproduksjon, og stiger prisnivået på disse råvarene gir det lavere produksjon. Det vil igjen føre til høyere strømpriser.

Russlands invasjon av Ukraina har også hatt stor innvirkning på strømprisene. Eksport av gass fra Russland til mange europeiske land ble drastisk redusert, og situasjonen bidro til at vi fikk skyhøye gass- og strømpriser. Det førte til en dramatisk energikrise i Europa, som også påvirket prisnivået i Norge.

Energikrisen med unormalt høye strømpriser kan fortsette helt til vi har fått tilstrekkelig tilførsel av ny kraft, og Europa har klart å bli mer uavhengig av gass fra Russland.

5. Strømregioner

Region Nord-Norge har vanligvis langt lavere strømpriser enn andre regioner i landet. Region Øst-Norge og Sørvest-Norge har som oftest høyest prisnivå på strøm.

Norge er inndelt i 5 strømregioner som i stor grad påvirker dagens strømpris. Det skyldes at både produksjonskapasiteten og etterspørselen etter strøm varierer i de ulike delene av landet. I tillegg har regionene forskjellig overføringskapasitet. Følgende regioner er oppført på strømbørsen Nord Pool:

  1. Øst-Norge: Oslo
  2. Sørvest-Norge: Kristiansand
  3. Midt-Norge: Trondheim
  4. Nord-Norge: Tromsø
  5. Vest-Norge: Bergen

Strømprisene varierer altså etter hvor i landet du bor. Det er ofte høyest strømpriser sør i landet og lavest i nord. Lave strømpriser i de nordligste fylkene skyldes som regel overskuddsproduksjon. På grunn av flaskehalser i strømnettet kan ikke all overskuddsstrøm fra nord sendes sørover. Når dette skjer faller prisen på strøm i den nordlige regionen.

Prisforskjellene mellom nord og sør skyldes også at det ofte er mer nedbør i nord enn i sør. Lite nedbør gir mindre drivstoff til kraftmagasinene i sør, og prisnivået på strøm går opp. I tillegg er det høyere etterspørsel etter strøm sør i landet enn i nord, særlig i kalde perioder vinterstid.

Din strømleverandør kan også påvirke dagens strømpris 

Det kan være betydelige prisforskjeller på strømregningene mellom de ulike strømleverandørene på markedet. Dette til tross for at strømleverandørene kjøper inn strøm til sine kunder til samme spotpris på strømbørsen.

Mange leverandører legger til et påslag på strømprisen til sine kunder. Dette tillegget kommer altså på toppen av selve strømprisen i din region. Siden påslaget varierer mellom de ulike aktørene på markedet, anbefales det å sørge for å få en strømavtale med lavest mulig påslag.

Du bør jevnlig sjekke om din strømavtale er dyrere i forhold til andre avtaler på markedet. Det gjør du enkelt på nettsiden Strømpris.no eller vår egen side som er en gratis tjeneste fra Forbrukerrådet.

Oppsummering

  • Dagens strømpris påvirkes først og fremst av produksjon, forbruk, import og eksport.
  • Strøm kan ikke lagres, og må benyttes i samme øyeblikk som den produseres.
  • Tilbud og etterspørsel, årstid, nedbørsmengde og vindmengde påvirker strømprisene.
  • Prisen på kull og gass i Europa spiller også en viktig rolle med hensyn til hvor høy strømprisen settes.
  • I Norge har vi 5 strømregioner, og dagens strømpris varierer etter hvor i landet du bor. Nord-Norge er ofte den regionen som har lavest prisnivå på strøm.