Ny ordliste

AC er vekselstrøm, det vil si en type strøm som med jevne mellomrom endrer retning. Motsatt, er DC likestrøm. Det er en type strøm som kontinuerlig flyter i samme retning.

Dette er en betalingsmåte hvor man betaler en del på forskudd. Det gjøres ved at strømleverandøren fakturerer en estimert pris, som må betales på forskudd. Den andre delen er basert på det du faktisk har forbrukt. Dersom det viser seg at du har betalt for mye i det som ble estimert, vil du få beløpet tilbakebetalt. Dersom du har betalt for lite, må du betale inn ekstra.

Forbrukerrådet anbefaler imidlertid ikke denne ordningen. Det er fordi dersom selskapet går konkurs, risikerer du å ikke få tilbake beløpet du eventuelt har betalt for mye.

Ampere (A) er en måleenhet for elektrisk strøm.

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer, som er en type smarte strømmålere. De måler automatisk av strømmåleren, slik at du slipper å gjøre det.

AMS gir også kundene nærmere informasjon om strømforbruket og en mer nøyaktig avlesning. Den gjør det også mulig å styre strømforbruket automatisk.

Strømselskapet beregner hva du skal betale for strømforbruket ditt og nettleien. Da lager de en avregning ut ifra enten ditt faktiske forbruk eller et estimert forbruk.

Et batteri er en enhet som lagrer og frigjør elektrisk energi. De finnes i både små og store størrelser, og det forskes mye på å utvikle effektiviteten av batterier. Noen teknologier det nå forskes på innen batterier er:

  • Solid state batterier: Disse batteriene bruker faste elektrolytter i stedet for væskebaserte elektrolytter som tradisjonelle litiumionebatterier. Det kan føre til fordeler som høyere energitetthet, raskere lading og lengre levetid.
  • Litium-svovel-batterier: Disse kan være billigere, lettere og ha høyere energitetthet enn tradisjonelle litiumionebatterier. De ses som lovende for bruksområder som elektriske kjøretøy og elektrisk luftfart.
  • Vanadium-batterier: Disse batteriene har vanadium i elektrolytten i stedet for litium. Det kan gi lengre levetid, og de kan være sikrere enn tradisjonelle litiumionebatterier.
  • Flow-batterier: Denne typen batterier benytter to separate elektrolytter som sirkulerer gjennom en celle for å produsere elektrisk energi. Fordelen med det er blant annet muligheten for å øke batterikapasiteten ved å legge til mer elektrolytt, i tillegg til enkel vedlikehold og oppgradering.

Dette er en betalingsmetode hvor den ene delen av regningen går ut i fra faktisk forbruk, mens den andre delen er estimert.

Forbrukerrådet anbefaler ikke denne betalingsmetoden, fordi de mener det ofte beregnes høy pris. Dessuten kan man risikere å miste penger man har til gode, dersom selskapet går konkurs.

Nettselskaper og e-verk har ansvar for å føre tilsyn med strømnettet i sitt lokale område. De skal kontaktes dersom man har behov for informasjon om strømnettet, for eksempel ved bygging eller ved strømbrudd.

eFaktura er en betalingsmåte hvor du får fakturaen tilsendt direkte i nettbanken din. Den er ferdig utfylt, men du har anledning til å endre forfallsdato eller kontonummer som den skal trekkes fra. Hvis du benytter eFaktura unngår du fakturagebyr.

Elhub er utviklet av Statnett. Det er en tjeneste hvor man enkelt skal kunne finne informasjon om måleverdier og kundeinformasjon. Hensikten er blant annet å enkelt kunne bytte strømselskap, holde oversikt over strømforbruket sitt og avregne nettleie og salg av strøm. På den måten skal Elhub bidra til av strømforbruket blir mer fleksibelt og miljøbesparende.

De som produserer egen strøm, kan bli såkalt «plusskunde». Alle kan logge seg inn i Elhub gjennom sin strømleverandør.

Støtteordningen med elsertifikater ble startet for å støtte opp under produksjonen av strøm fra fornybare kilder. Kunder betaler elsertifikater gjennom strømprisen. Betalingen kanaliseres til kraftselskaper som baserer seg på fornybare kilder. En kraftprodusent som får godkjenning for elsertifikater vil få et sertifikat per megawattime (MWh) som de produserer.

Markedet for elsertifikater er også styrket ved at enkelte strømkunder er definert som elsertifikatpliktige. De er pålagt å kjøpe en del av strømmen de selger med elsertifikater.

NVE har mer informasjon om elsertifikater på sine nettsider.

Du må legge frem en energiattest dersom du skal leie ut, eller selge, en bolig. Du kan få en slik attest på nettsidene til energimerking.no.

Der er det en energikalkulator som gir deg informasjon til attesten, og som også lar deg sjekke hvor mye du kan forbedre energiattesten ved ulike grep som varmepumpe eller etterisolering.

Enova er en organisasjon som jobber for å tilrettelegge for en omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge. De forsøker å påvirke til at ny energi- og klimateknologi blir tatt i bruk, både i private hjem og i bedrifter. Det er blant annet mulig å søke om støtte fra Enova for klimabesparende endringer.

Enova eies av Klima- og miljødepartementet.

Det er en faktura som sendes til deg på e-post. Den kommer dermed ikke direkte i nettbanken din, så du må selv legge inn betalingsinformasjonen der.

Dette er en betalingsordning hvor du blir fakturert av strømleverandøren din for den foregående perioden. På den måten blir du kun fakturert for faktisk forbruk og pris.

Denne betalingsmåten anbefales av Forbrukerrådet.

I noen typer strømavtaler ligger det inne et fast beløp som kunden må betale uansett hvor stort forbruket er. Det kan være et beløp per år eller måned eller dag. I prisen som ligger på strømpris.no er dette fastbeløpet inkludert.

Dette er en betalingsmåte som også kalles mobilprising. På denne måten kjøper kunden en bestemt mengde strøm for hele året, og betaler en avtalt pris for det. Dersom man så forbruker mindre strøm enn estimert, vil den strømmen være ekstra dyr. Den vil også bli ekstra dyr dersom man bruker mer enn avtalt.

En fastpris er, som navnet tilsier, en avtale hvor prisen ligger fast. Da vil strømregningen kun variere ut ifra forbruket for hver måned. Dette gir større forutsigbarhet. Man vet at regningen blir dyrere i perioder med høyt forbruk, som om vinteren. Samtidig vet man at den ikke vil svinge på grunn av endringer i strømprisen.

Fastpris kan avtales over et visst antall måneder eller år.

Dette er en ordning som gjør at strømkunder får kun en faktura for strømforbruk og nettleie. Det vil si at strømleverandører og nettselskaper samarbeider, om det som kalles gjennomfakturering, slik at det skal bli enklere for kundene både å betale og å eventuelt bytte strømselskap.

Ordningen er innført gjennom regler fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Denne avgiften kalles også elavgift. Den innbetales til Tollvesenet, men administreres gjennom strømregningen. Nettselskapene har ansvar for å betale videre til Tollvesenet. Avgiften justeres av Stortinget, gjennom årlig vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft.

Husstander i Finnmark og i Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms er unntatt denne avgiften.

Dette er en målemetode for kunder som ikke timemåles. NVE krever at nettselskaper i slike tilfeller skal bruke såkalt JIP. Det er et gjennomsnitt fra alle de kundene i det aktuelle område som ikke måles time for time. Når nettselskapet så fakturerer kundene sine brukes JIP til å beregne den variable delen av fakturaen.

Dersom en kunde har timesmåling, men ikke har målerstand fra en kunde, bruker de denne profilen sammen med historiske data fra den kunden.

Hvilken profil et strømselskap benytter, kan de velge selv. De kan også velge å benytte en annen enn nettselskapet. I så fall er de imidlertid pliktig å opplyse om hvilken profil de benytter når de beregner fordelingen av forbruket til en kunde.

Dette viser, som i andre sammenhenger, til at strømmen faktureres på forhånd. Da betaler man før strømmen er brukt, i henhold til estimert pris og forbruk. Ved neste regning, eller ved årsavregningen, får man tilbakebetalt eventuelt for mye betalt. Imidlertid er det fare for å tape penger dersom strømselskapet går konkurs.

En generator er enhet som produserer eller omformer en type kraft til elektrisk energi ved hjelp av elektromagnetisk induksjon. Kraften kan komme fra for eksempel mekanisk, termisk, hydraulisk eller solenergi. I Norge lages store mengder elektrisk energi fra vannkraft.

En generator består i utgangspunktet av en roterende magnet og en spole som er plassert i nærheten av magneten. Når magneten roterer, beveger magnetfeltet seg gjennom spolen, som skaper en elektrisk strøm i spolen ved elektromagnetisk induksjon. Jo raskere magneten roterer, jo høyere blir spenningen og strømmen som genereres.

Dette begrepet er knyttet til regelen om at alle strømselskaper er pålagt å tilby kundene sine kun en regning, for både strøm og nettleie. På den måten skal kundene enkelt kunne bytte selskap, og fortsatt kun ha en regning.

Dette er en avtaleform som frarådes av Forbrukerrådet. Det er fordi den kan inneholde skjulte priselementer. På den måten kan den i utgangspunktet se rimeligere ut enn det den faktisk er.

Det at det er skjulte priselementer gjør det også vanskelig å sammenligne prisen med konkurrerende leverandører. Forbrukerrådet mener slike avtaler som har skjulte priselementer er ulovlige.

En jordfeilbryter er et sikkerhetselement, ofte plassert i sikringsskapet. Det er et verktøy som beskytter mot elektrisk støt ved å bryte strømmen når den oppdager en jordfeil.

Kilowattime (kWt) er en måleenhet for elektrisk energi. Det skrives også kWh.

Nettselskaper plikter å levere strøm til alle kunder, også selv om de ikke har en avtale med et strømselskap. Prisen en kunde må betale for strøm uten å ha en avtale vil imidlertid kunne være høyere enn om kunden hadde tegnet en avtale.

Dette viser til en avtale hvor kunden betaler for en avtalt mengde strøm i året, fordelt som en fast sum hver måned. Avtaleformen kalles derfor også «fast månedspris». Siden prisen er satt på forhånd, etter en fast forbruksmengde, kan man med en slik avtale risikere å betale for strøm man ikke bruker.

Målerstand er det tallet man leser av på strømmåleren. Det er viktig at strømmåleren er korrekt, og det er nettselskapene som har ansvar for å kontrollere den. Alle kunder kan derfor be om at deres strømmåler blir sjekket.

Imidlertid vil kunden måtte betale for en slik kontroll, med mindre kontrollen viser et avvik som er større enn det som er fastsatt i forskrift om elektrisitetsmålere. Er avviket større, skal nettselskapet betale for kontrollen.

Dette er identifikasjonsnummeret på strømmåleren. Det er et nummer med 18 siffer, hvorav de 10 første sifrene er like for alle målere i Norge. Dette ID-nummeret står ofte ikke fysisk på måleren, men det står på regningen og man kan få det oppgitt fra nettselskapet.

Når man skifter strømselskap må man oppgi ID-nummeret på sin måler, eller gi det nye strømselskapet fullmakt til å innhente det.

Strømmen du kjøper fra en strømleverandør, må fraktes til boligen eller bedriften din gjennom strømnettet. Det er en nettleverandør som er ansvarlig for å drifte dette nettet. De krever inn nettleie for å drifte og vedlikeholde nettet. I tillegg krever de også inn forbruksavgift for staten. NVE regulerer hvor mye nettselskaper har lov til å ta i nettleie.

Nettselskapene, som også kalles nettleverandørene, eier nettet som strømmen fraktes i. De drifter og vedlikeholder dette nettet. Myndighetene har fastslått at det ikke er samfunnsøkonomisk nytteverdi i å bygge ut parallelle strømnett, og derfor har de lokale nettselskapene monopol i sitt område. Siden kundene ikke kan velge annet nettselskap, og det derfor ikke er konkurranse, fastsetter NVE hvor mye nettselskapene skal ha lov til å ta seg betalt. NVE og OED (Olje- og energidepartementet) regulerer nettselskapenes ansvar.

Det er om lag 140 nettselskaper i Norge. De er ansvarlige for å distribuere kraft til både forbrukere og bedrifter innen sine respektive geografiske områder. De eies av kommuner, fylker og noen private aktører.

Nord Pool er en felles, nordisk markedsplass for omsetning av kraft. Både kraftprodusenter og kraftleverandører handler kraft på denne børsen. Det gjør også store industrikunder fra kraftkrevende industri.

Nord Pool har mer enn 400 medlemmer fra over 20 land. Det inkluderer kraftprodusenter, forhandlere, forbrukere og andre aktører i kraftmarkedet. Nord Pool har hovedkontor i Oslo. De har også kontorer i Stockholm, Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn, Riga, Vilnius, Berlin og London.

NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) har som mandat å forvalte vann- og energiressursene i Norge. I tillegg har de forvaltningsoppgaver innenfor skredforebygging. NVE er underlagt Olje-og energidepartementet.

Ohm er en måleenhet for elektrisk motstand.

Dette er en merkeordning som er ment å garantere at strøm som kjøpes er produsert fra fornybare kilder, som vann, vind og solenergi. Det at strømprodusenter har lov til å selge opprinnelsesgarantier, gjør at de har anledning til å få ekstra inntekt. Mange bedrifter velger å kjøpe slike garantier, som et bidrag til sin klimastrategi.

Påslag henviser til det tillegget som en strømleverandør beregner seg, i tillegg til spotprisen fra Nord Pool. Dette tillegget velger noen å ta som et fast beløp, mens andre strømleverandører legger på et beløp per kWt. Dette påslaget skal være inkludert i strømprisen man får oppgitt.

Påslag henviser til det tillegget som en strømleverandør beregner seg, i tillegg til spotprisen fra Nord Pool. Dette tillegget velger noen å ta som et fast beløp, mens andre strømleverandører legger på et beløp per kWt. Dette påslaget skal være inkludert i strømprisen man får oppgitt.

Det er et elektrisk apparat som stabiliserer spenningen i en krets.

Dette er en prising av strømforbruk som styres av prisen på kraftbørsen. I tillegg til spotprisen, beregner strømselskapet et påslag. Forbrukerrådet mener dette er den prisavtalen som kunder kommer best ut av over tid.

Når man har en strømavtale med spotpris beregnes hele tiden prisen, i henhold til prisen på kraftbørsen. Så ganges det med kundens forbruk, og så legges påslaget til strømselskapet på.

Statkraft er eid av den norske staten, og har ansvar for produksjon av vannkraft i Norge. Statkraft er dessuten til stede i 20 land rundt omkring i verden. Statkraft har produsert kraft fra fornybare kilder i mer enn 130 år. Selskapet er den største leverandøren av fornybar kraft i Europa.

Statnett er en bedrift som eies av staten gjennom Olje- og Energidepartementet. De har som ansvar å drifte, vedlikeholde og bygge ut kraftnettet i Norge. De har et overordnet ansvar for å levere strøm til alle deler av samfunnet. Det gjør de gjennom drift, overvåking og beredskap både dag og natt.

Statnett skal også bidra til at Norge skal kunne realisere vedtatte klimamål.

Mengden strøm som forbrukes. Det kan for eksempel være forbruket i et bestemt apparat, i en bedrift eller en husholdning. Strømforbruket måles vanligvis gjennom en strømmåler.

En strømmåler registrerer strømforbruket, for eksempel i en husstand eller en bedrift. Tidligere måtte man lese av strømmåleren, og rapportere inn forbruket sitt til strømselskapet. Dagens strømmålere måler imidlertid kontinuerlig forbruket, og rapporterer det inn via internett. Den enkelte kunde, som har ny strømmåler, behøver derfor ikke å melde inn sitt forbruk.

En strømkrets er en lukket krets som tillater strøm å flyte gjennom den.

Dette er en prisavtale hvor kunden betaler for sitt faktiske forbruk time for time. Prisen følger til enhver tid Nord Pool-børsen. I tillegg kommer påslaget til strømselskapet.

Kunder som har en slik avtale, kan sørge for å forbruke mer strøm i perioder hvor prisen er lav. Det vanlige er at prisen er lavere midt på dagen og om natten. Da kan man for eksempel stille inn vaskemaskinen til å kjøre på slike tidspunkter.

På den måten kan en slik avtale passe for kunder som aktiv ønsker å påvirke strømregningen sin i det daglige. Flere strømleverandører legger også til rette for slik oppfølging, blant annet ved å tilby tjenester i apper hvor man kan følge prisnivået på strøm.

En transformator er en elektrisk enhet som endrer spenningen i en krets.

Variabel pris kalles også «standard variabel pris». Dette er en prisavtale hvor man følger strømmarkedet, men med noe forsinkelse. Det er som regel to uker. Dessuten skal strømselskapet informere kunder om endringer av pris minst 30 dager på forhånd.

Volt (V) er en måleenhet for elektrisk strøm.

Watt (W) er en måleenhet for elektrisk effekt.