Norges fem strømregioner

Mange lurer på hvorfor Norge er inndelt i forskjellige strømregioner. Vi forklarer deg hvorfor landet har en slik inndeling, og hvordan det påvirker strømprisen der du bor.

Hva menes med strømregioner?  

Uten strømregioner hadde prisen på strøm vært lik over hele landet. At Norge har fem strømregioner, betyr at landet er inndelt i fem ulike prisområder. Strømprisene varierer etter hvilken region du tilhører. Det vil med andre ord si hvor du bor i landet.

Strømregioner kalles også ofte for prissoner, prisområder og strømområder. Her får du oversikt over de ulike regionene:

 • NO-1: Østlandet
 • NO-2: Sørlandet
 • NO-3: Midt-Norge
 • NO-4: Nord-Norge
 • NO-5: Vestlandet
Strømregioner i Norge omtales ofte som region Øst, region Sør, region Vest og region Midt. Ditt bosted er avgjørende for hvilken pris du må betale for strøm per kilowattime.

Hvorfor har vi strømregioner? 

Norge er inndelt i ulike prissoner fordi strømproduksjonen og tilgangen på strøm kan variere mye mellom de ulike områdene. Kraftbalansen i en strømregion forteller om det er overskudd eller underskudd. Er forbruket høyt og produksjonen lav, er det behov for kraftoverføring fra andre områder.

Også i andre nordiske land er det strømregioner. Sverige har 4 regioner, mens Danmark har 2. Finland har imidlertid lovfestet at strømprisen skal være lik over hele landet. Bakgrunnen for deres politikk er at det er høy risiko for at strømprisene blir betydelig høyere i land som tar i bruk prissoner på strøm. De ønsker heller ikke en slik nasjonal skjevfordeling.

Tips: Se strømpriser i dag i vår oversikt

Strømregioner og prisforskjeller

Det kan være store forskjeller i markedsprisen på kraft mellom landets strømregioner. De siste årene har region Nord-Norge hatt betydelig lavere priser på strøm enn regionene Sørlandet og Østlandet. I enkelte perioder har strømprisen i sør vært hele 10 ganger høyere enn i nord. Dette har først og fremst skjedd vinterstid.

I oversikten over strømpriser fra kraftbørsen Nord Pool kostet strømmen den 14. februar 2023 i region Nord-Norge 25,33 øre per kilowattime. Samtidig kostet strømmen 176,04 øre per kilowattime i region Sørlandet.

Priseksempelet er inklusiv moms. Det er imidlertid viktig å være klar over at på grunn av distriktspolitiske forhold, er det ikke er moms på strøm i region Nord-Norge. Husholdninger i Nord-Troms og Finnmark betaler dessuten ikke elavgift.

Det er flere faktorer som bidrar til at enkelte strømregioner har et høyt prisnivå, mens andre regioner har et lavere prisnivå. De viktigste årsakene er følgende:

 • Vannstanden i kraftmagasinene
 • Flaskehalser i strømnettet
 • Prisnivået på strøm i Europa

Video som forklarer prisområder for strøm i Norge

Vannstanden i kraftmagasinene 

Det meste av strømmen som produseres i Norge, er basert på vannkraft. For å få nok vann i kraftmagasinene, er vi avhengig av nok regn. I landets strømregioner er det store forskjeller i forhold til nedbørsmengde, noe som igjen påvirker produksjonen lokalt. Lav vannstand i magasinene i en region fører til at strømproduksjon synker. Dette påvirker strømprisene i de aktuelle områdene.

De siste årene har Sør- og Østlandet hatt en tørrere værtype enn forventet, noe som da har bidratt til økte strømpriser. Midt- og Nord-Norge har imidlertid hatt mye nedbør, og har derfor kunne beholde et lavere prisnivå på strøm.

Tips: Les mer om vannkraft her: bestestrøm.no/vannkraft

Flaskehalser i strømnettet

Manglende overføringskapasitet i Norge er kanskje den viktigste årsaken til at vi har fem strømregioner i landet. Flaskehalser forhindrer at strømmen flyter fritt mellom regionene, og særlig mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Dette betyr at prisforskjellene ikke jevnes ut. Det største problemet ligger midt i landet, der strømnettet har såpass lav kapasitet at strømflyten stopper opp.

Utbygging av kraftlinjer der strømmen flyter fritt mellom landets strømregioner, vil kunne bedre situasjonen. Å utvide transmisjonsnettet vil imidlertid ta lang tid.

Prisnivået på strøm Europa

Norge er en del av et internasjonalt kraftmarked. En rekke land i Norden og Europa kjøper og selger strøm på kraftbørsen Nord Pool, deriblant Tyskland, Storbritannia og Nederland.

Dersom strømprisene er høye i Europa, vil det også gi økte priser i deler av Norge. Det gjelder særlig i sørlige strømregioner. Regionene Midt-Norge og Nord-Norge blir ikke påvirket i like stor grad av dette.

Import av dyr strøm fra Europa til Norge kan også bidra til at sørlige strømregioner opplever et høyere prisnivå. Russlands invasjon av Ukraina har ført til at gassprisene i Europa har steget kraftig. Som et svar på vestlige sanksjoner, har Russland redusert sin eksport av gass til europeiske land. Det har økt strømprisene i Europa.

Flaskehalser i strømnettet gjør det vanskelig å flytte strøm mellom de ulike regionene. Statnett planlegger å bygge ut det norske strømnettet de kommende år. Det vil sannsynligvis bidra til å senke prisforskjellene mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

Hvilken strømregion tilhører jeg? 

Prisområdene er stort sett inndelt etter våre fem landsdeler, der bestemte kommuner og fylker tilhører en landsdel. Likevel er det ikke alltid at dette stemmer overens med Norges strømregioner. I enkelte tilfeller kan du bo i et fylke eller kommune som ligger i landsdelen Østlandet, men likevel tilhøre strømregion NO-3, som er Midt-Norge.

For å vite sikkert hvilken strømregion du tilhører, må du kontakte ditt nettselskap. Det er også vanlig at din strømregning inneholder opplysninger om hvilken strømregion din bolig tilhører.

Oppsummering

 • At Norge har fem strømregioner, vil si at det er forskjellige strømpriser i de ulike landsdelene.
 • Inndelingen skyldes at kraftproduksjonen og tilgangen på strøm varierer etter hvilken region du bor i. Det er særlig flaskehalser i strømnettet mellom nord og sør som gjør at ikke strømmen kan flyte fritt mellom strømregionene.
 • De senere år har strømprisen ofte vært langt høyere i Sør-Norge enn i Nord-Norge.
 • Ditt nettselskap kan være behjelpelig dersom du har behov for å vite hvilken strømregion du hører til.