Hva er fjernvarme?

Fjernvarme benyttes mange steder i Norge, først og fremst til oppvarming. Her forklarer vi hva fjernvarme er, og hvilke fordeler og ulemper den har.

Fjernvarme til oppvarming

Når vi vet at om lag 60 prosent av strømforbruket i norske husholdninger går til oppvarming, er det lett å se at alternative måter å varme opp boliger på kan være attraktivt.

Fjernvarme kan sørge for oppvarming av boliger, eller til hele bydeler, og til bedrifter. Det kan samtidig gi energi til oppvarming av tappevann.

Slik fungerer fjernvarmeanlegg

Fjernvarme er vannbåren overførsel av varmeenergi, gjennom godt isolerte rør. I boliger føres som oftest varmen videre i radiatorer og vannbåren gulvvarme.

I et fjernvarmeanlegg benyttes vann til å frakte varmeenergi. Anlegget inneholder en varmesentral og kundesentraler, i tillegg til et rørnettverk.

I en varmesentral varmes vann opp til en høy temperatur. Ute hos kundene, enten det er ett hus eller mange bygg i en hel bydel, finnes kundesentraler. Det varme vannet sendes fra varmesentralen ut til kundesentralene, gjennom rørnettverket.

Ute i kundesentralene er det varmevekslere. Der overføres varmeenergien fra det varme vannet til det interne varmesystemet i bygget.

Selve rørnettverket er laget av rør, som vanligvis er ført i bakken. Dette er kraftige og godt isolerte rør. Det gjør at de frakter varmen effektivt, og mister ikke mer enn mellom 5 og 10 % av varmen underveis. Rørsystemet går i en loop, hvor vannet føres ut til kundesentraler og deretter tilbake til varmeanlegget. Slik går det i en konstant rundreise.

Siden fjernvarme er basert på at varmeenergi overføres via vann, må de som skal koble seg på ha et vannbasert varmesystem.

Boligene som er tilknyttet har derfor som regel radiatorer til oppvarming, og for eksempel vannbåren gulvvarme.

Video som forklarer fjernvarme

Hvor miljøvennlig er fjernvarme

Selve rørsystemet med vannbasert overføring av energi gir ingen utslipp av klimagasser, og er i seg selv miljøvennlig. Hvor miljøvennlig hele anlegget er kommer imidlertid an på hvordan varmeanlegget får energi.

Dersom varmeanlegget utnytter varmeenergi som ellers ikke ville blitt utnyttet, så er det en gevinst både for miljøet – og gjerne for kostnadene. Derfor har flere slike anlegg blitt bygget for eksempel ved å utnytte spillvarme fra avfallsforbrenning eller ved industrianlegg.

Da benyttes varmeenergi som oppstår i forbrenningen, og det er ikke behov for å lage ny energi. Derfor regnes slike fjernvarmeanlegg som miljøvennlige.

Hva er spisslast ved fjernvarmeanlegg

Fjernvarme er ofte bygget ut i forbindelse med avfallsanlegg eller industri, for å utnytte spillvarmen fra disse anleggene. Det bidrar til å gjøre fjernvarme til en miljøvennlig varmekilde.

Det kan imidlertid være behov for ekstra oppvarming av varmesentralen til tider, dersom det ikke er nok varmeenergi fra spillvarmen ved forbrenningsanlegget man er tilknyttet. Da må det skapes ny energi i tillegg, og dette kalles ofte «spisslast».

Det kan da være fossilt brennstoff som benyttes. Da blir anlegget straks mindre miljøvennlig. Så hvor miljøvennlig et fjernvarmeanlegg er i praksis, avhenger av hvor mye eller hvor lite spisslast man har behov for gjennom året.

Det bør også nevnes at man forsøker å finne andre kilder til spisslast enn fossilt brennstoff. Hvis det er mulig å tilføre ekstra energi ved behov, ved hjelp av fornybare energikilder, vil fjernvarmeanlegg bli enda mer miljøvennlig.

Kostnader ved fjernvarme

Utbygging av et fjernvarmeanlegg er en betydelig kostnad. Samtidig er det et anlegg som vil kunne bli benyttet i mange år fremover. Kostnadene blir derfor avskrevet over tid. Det betyr at det kun er attraktivt hvis man har et litt lengre perspektiv.

Med økte kostnader på elektrisitet blir dessuten fjernvarme mer konkurransedyktig.

Driftskostnadene vil i stor grad avhenge av hvorvidt fjernvarmeanlegget er koblet til spillvarme for oppvarming av varmeanlegget. Det er også viktig hvor stabil tilgangen på denne spillvarmen er, for i størst mulig grad unngå utgifter til spisslast.

Aldri dyrere enn strøm

Hvis man ser bort fra oppstartskostnadene vil fjernvarme aldri bli dyrere enn strøm. Det er fordi det er nedfelt i Energiloven at fjernvarmeprisen ikke skal være høyere enn strømprisen.

Dette gjør fjernvarme til en attraktiv varmekilde for de som har anledning til å koble seg på et slik nettverk.

Imidlertid er det kun enkelte steder, mest i større byer, at det er mulighet for slik tilkobling. Hvis du er interessert i å finne ut om det finnes slike anlegg, eller er planer om det, i nærheten av deg er det enklest å kontakte kommunen for å få svar på det. Du kan også finne informasjon på nettsidene til Norsk Fjernvarme.

Satsing på fjernvarmeanlegg i Norge

Det er fortsatt mange industrianlegg og forbrenningsanlegg hvor spillvarmen ikke blir utnyttet. Derfor er det grunnlag for langt flere fjernvarmeanlegg i Norge.

Det satses stadig på nye fjernvarmeanlegg i Norge. Det er ikke minst fordi det fortsatt produseres mye spillvarme, som det vil være miljøvennlig å utnytte på en effektiv måte.

Sigrun Aasland, som er leder i miljøstiftelsen ZERO, skrev nylig i en kronikk i VG at fjernvarme, med spillvarme fra industri og avfall, er grovt underutnyttet i Norge.

Det er grunn til å forvente at det blir satset mer på fjernvarme i Norge i årene fremover.

En stor satsing på trappene i Trondheim

I Trondheim har Statkraft Varme søkt om å få bygge en akkumulatortank i forbindelse med varmesentralen på forbrenningsanlegget på Ranheim. Den vil kunne sørge for 5000 kubikk fjernvarme, og ha en effekt på 20 MW.

Denne planlagt tanken fungerer som et termisk batteri som lagrer varmtvann. Det varmtvannet vil deretter kunne brukes på kalde dager, når forbrenningsanlegget på Heimdal ikke har tilstrekkelig kapasitet til å levere nok varme til fjernvarmeforbruket i det tilknyttede fjernvarmeanlegget.

Store fjernvarmeanlegg

New York finnes et av verdens største fjernvarmeanlegg, som leverer varme til boliger og bedrifter på Manhattan.

I Oslo er det to fjernvarmeanlegg. Overføringen fra anleggene er slått sammen i en overføringsledning som går fra Klemetsrud til sentrum av Oslo.

I Trondheim driver Statkraft Varme et stort fjernvarmeanlegg på Tiller. Det benytter spillvarme fra avfallsforbrenning. Statkraft Varme leverer oppvarming til mer enn 8000 boliger og 650 virksomheter i Trondheim.

Fjernvarmeanlegg finnes i store deler av verden. New York har et av de største anleggene i verden. Det leverer varm damp til boliger og bedrifter på Manhattan, til blant annet oppvarming. New York Steam Company begynte å levere varm damp så tidlig som 1882.

Oppsummert

  • Fjernvarme baserer seg delvis på gammel teknologi, samtidig som den stadig utvikles. Ikke minst er det i dag stort fokus på hvordan man best mulig kan utnytte spillvarme i varmesentralene til fjernvarmeanlegg. Utnyttelse av slik spillvarme er med på å gjøre fjernvarme miljøvennlig.
  • Kostnadene til utbygging av fjernvarme kan være høye. Til gjengjeld kan driftskostnadene holdes lave, slik at et anlegg som regel vil være en god økonomisk investering over tid.
  • I Norge har vi en rekke fjernvarmeanlegg, først og fremst i de største byene.